РОДИТЬ РЯСНО ЧОРНА СМОРОДИНА

   Останні роки на території Сумської дос­лідної станції садівництва інституту селекції Ук­раїнської академії аграр­них наук проводились дослідження по роз­робці і впровадженню малотрудомістких тех­нологій вирощування ягід чорної смородини за рахунок добору сортів і максимальної механізації виробничих процесів, включаючи збирання ягід.

   Здешевлення про­дукції зумовлюється високою врожайністю, що дає змогу при одна­кових затратах на оди­ницю площі знизити вартість ягід, а також інтенсифікації технологій вирощування і збільшен­ня кількості рослин на одиницю площі та вико­ристання передових тех­нологій по вирощуванню насаджень кущових ягід­ників.

   У дослідах вивча­лось 40 вітчизняних та інтродукованих   сортів чорної смородини за такими показниками: уро­жайність, товарність ягід та придатність до механі­зованого збирання уро­жаю.

   Найбільшими за вро­жайністю показали себе сорти раннього строку достигання: Селечинська та Севчанка відповідно - 81   ц/га   та 69 ц/га.

   Сорти середнього строку достигання дали врожай: Софіївська -69,5 ц/га, Ювілейна Копаня - 73,8 ц/га, Радужна — 87,5 ц/га.

   Ці сорти мали висо­кий вміст цукрів: Селе­чинська — 9,36%, Севчан­ка - 9,36%, Радужна -9,4%, Софіївська — 11,24%, Ювілейна Копаня -11,45%; аскорбінової кислоти: Севчанка - 210,2 мг %,     Ювілейна Копаня - 219,1   мг %,   Радужна - 219,3 мг %, Селе­чинська - 230,8мг %, Софіївська - 233,6 мг %; розчинних сухих речовин: Селечинська — 13,44%, Радужна - 13,62%, Ювілейна Копаня -15,80%, Севчанка -16,01%, Софіївська -18,42%.

   Згідно із розрахун­ками економічної ефек­тивності вирощування кущових ягідників можна зробити висновок, що 60% витрат на виро­щування чорної смо­родини припадає на ручне збирання ягід.

   Одним з найбільш ефективних способів зниження затрат на збір урожаю є використання механізованого (ком­байнового) збирання. Для цього необхідно вико­ристовувати комбайни з високим коефіцієнтом корисної дії.

   У минулому на Сумщині використовува­лись комбайни віт­чизняного виробництва МПЯ-1 та - молдовського "Йонас", але в зв'язку з низьким коефіцієнтом корисної дії їхньої роботи ця технологія була втра­чена в зоні північно-схід­ного лісостепу   України.

   На сьогодні вико­ристовуються комбайни зарубіжного вироб­ництва, що мають низь­ку втрату врожаю та за робочу зміну можуть зібрати ягоди з 1-3 га насаджень, а це – 7-21т ягід, що дає змогу кільком господарствам формувати партію про­дукції для подальшого продажу та переробки.

   Дослідження Сумської дослідної станції садівництва інституту селекції Української академії аграрних наук довели, що при "про­фесійному підборі сортів та технології виро­щування ягідництво є однією з прибуткових галузей сільського господарства.