Удосконалення технологій вирощування надранніх ягід суниці в захищеному ґрунті


Досвід багатьох країн і вітчизняних виробників показує, що наявність цілорічного попиту на свіжі ягоди суниці, високі ціни на ранню продукцію роблять виробництво її в захищеному ґрунті економічно вигідним у порівнянні з відкритим ґрунтом.

Враховуючи загалом сприятливі умови Сумщини для виробництва ягід у відкритому ґрунті і набутий певний досвід спеціалізованих господарств з вирощування цієї культури, досвіду з виробництва її у захищеному ґрунті в умовах регіону практично немає, тому відбір відповідних сортів та удосконалення способів вирощування надранніх ягід суниці за цією технологією в конкретних умовах набуває актуального значення.

Успіх отримання ранньої продукції у захищеному ґрунті в значній мірі залежить від правильного вибору сортів, які повинні характеризуватисьраннім строком стиглості, високою урожайністю, великими, красивими, достатньо транспортабельними плодами, придатними для споживання у свіжому вигляді.

Раннє достигання є основною перевагою сорту. Чим раніше він достигає, тим більш він прибутковий. Вибір сорту визначається кліматичними умовами тієї чи іншої зони вирощування.

З метою визначення продуктивності, строків достигання і прибутковості основних вітчизняних ранньостиглих сортів суниці, занесених до Реєстру, у плівкових неопалюваних теплицях у 2009 році ми провели відповідні дослідження на Сумській дослідній станції садівництва ІС УААН, використовуючи загальноприйняті методики.

Дослід закладено у новозбудованій теплиці. Укриття теплиці зробили 18.03.09р. Схемою садіння була чотирирядкова смуга з відстанню між рядками 30 см, в рядку між рослинами 25 см і між смугами 70 см. На 1 м2 висаджено 10 рослин, або 100 тис. на 1 га. Кількість рослин у варіанті 128, повторень 4.

Дослід заклали 12 квітня 2009р. розсадою, що зберігалась в грядах. Для садіння відбирали однотипні рослини з товщиною стебла 10-12 мм. Довжина світлового дня на цей час становила 12 годин, тому додаткового освітлення не застосовували. Протягом вегетації квітконоси та вуси видаляли.

Температуру повітря під час квітування підтримували шляхом провітрювання, на рівні +18…+22°С, а під час достигання ягід – плюс 20…+25°С.

Першими почали достигати ягоди сорту Розана Київська (3.05), на день пізніше сорту Ольвія, у інших сортів достигання було 6.05.

Найвищу продуктивність отримано від сортів Русанівка (22,5 т/га), Ольвія (17,6 т/га) та Розана Київська (16,0 т/га). У решти сортів урожайність була нижчою.

Сорт Русанівка вигідно відрізнявся від інших сортів за комплексом цінних властивостей таких як розмір і маса ягід та урожайність з однієї рослини. Це може бути пов’язано з характерною особливістю будови суцвіття у вигляді багатоквіткового дихазія, яке двічі-тричі розгалужується біля основи, що збільшує кількість ягід першого порядку, їх розмір, вирівняність і дружність достигання.

Таблиця 1

Якісні показники урожаю сортів суниці у неопалюваній плівковій теплиці, 2009 р.

Сорти

Початок дости-гання

Урожайність, г/росл.

Маса 100 ягід, г

Ураження ягід сірою гниллю, %

Товарний урожай, т/га

Смак, бал

загальний

в т.ч. за перші три збори

т/га

%

Багряна

6.05

164

1200

5,4

15,5

9,7

63

4,0

Дарунок вчителю

6.05

160

1210

6,2

15,0

9,0

60

4,6

Розана Киівська

3.05

170

1200

5,1

16,0

11,2

70

4,0

Ольвія

4.05

185

1210

5,5

17,6

12,4

71

4,2

Веселка

6.05

163

1170

6,1

15, 5

9,9

64

4,1

Русанівка

6.05

240

1370

6,4

22,5

18,4

82

4,2

НІР05

2,0

1,4

З наведених у таблиці 2.1 даних видно, що за перші три збори сорту Русанівка зібрано 82% всього урожаю. У сорту Ольвія – 71% і Розана Київська – 70%. В зв’язку з більшою тривалістю зборів урожаю інших сортів, особливо сорту Дарунок вчителю, цей показник становив 60%.

За ступенем ураження плодів сірою гниллю різниці між сортами практично не спостерігалось. Ураження становило 5,1-6,4%. Обмеженню більш сильного ураження сприяла солом’яна підстилка на початку цвітіння і припинення поливів дощуванням у період зборів урожаю.

За смаковими якостями виділились сорт Дарунок вчителю, відповідно 4,6 бала. У сортів Ольвія і Русанівка цей показник становив 4,2 бала, а у сорту Багряна 4,0 бали (табл. 1).

Таким чином, з аналізу отриманих результатів видно, що при вирощуванні у неопалюваній плівковій теплиці, з шести сортів, що вивчалися, найбільшою продуктивністю виділяються Русанівка, Ольвія і Розана київська, які повинні скласти основу сортименту для захищеного ґрунту в регіоні.

Для розрахунків економічної ефективності вирощування сортів у теплиці на 1 га площі використано фактичні виробничі витрати і фактична реалізаційна ціна за зборами.

За даними розрахунків видно, що середня ціна реалізації 1 тонни надранньої продукції становить 25,24-28,7 тис. грн.

Не зважаючи на великі виробничі витрати (124,8-126,36 тис. грн./га), що підвищує собівартість 1т ягід до 5,74-8,32 тис. грн., але за рахунок високої реалізаційної ціни ранньої продукції ці витрати компенсуються прибутком в залежності від сорту, 253,8-516,53 тис. грн. з 1 га з рівнем рентабельності до 399,5%

Таблиця 2

Економічна ефективність сортів суниці у неопалюваній плівковій теплиці

Сорти

Уро-жай-ність, т/га

Середня ціна реалізації 1 т,

тис. грн.

Вартість валової продукції, тис. грн.

Виробничі витрати на 1 га,

тис. грн.

Собі-вартість реалізації

1 т ягід,

тис. грн.

Прибуток з

1 га,тис. грн.

Рівень рента-бель-ності,%

Багряна

15,5

26,65

397,56

125,09

8,07

272,47

217,8

Дарунок вчителю

15,0

25,24

378,6

124,8

8,32

253,8

203,3

Розана Київська

16,0

25,74

411,79

125,39

7,83

286,4

228,5

Ольвія

17,5

26,9

473,48

126,36

7,22

347,12

274,7

Веселка

15,5

25,85

400,76

125,0

8,06

275,76

220,6

Русанівка

22,5

28,7

645,81

129,28

5,74

516,53

399,5

З шести сортів, що вивчалися у досліді, найвищий економічний ефект отримано від сортів Русанівка, Ольвія і Розана Київська за рахунок високої урожайності (відповідно 22,5-17,5 та 16,0 т/га) і дружньому достиганню плодів, які можуть бути пропоновані як основні сорти раннього строку стиглості для отримання надранньої продукції у стаціонарних плівкових теплицях без обігріву в умовах регіону (табл. 2).

Оцінка різних типів укриття для отримання раннього урожаю суниці проводилась протягом 2009 р. у досліді з такими варіантами:

1. Без укриття (контроль);

2. Малогабаритний тунель з укриттям суцільною поліетиленовою плівкою;

3. Малогабаритний тунель з укриттям перфорованою поліетиленовою плівкою;

4. Безкаркасне укриття врозстил агротканиною.

Об’єктом дослідження були двохрічні насадження суниці сорту Русанівка, висаджені за схемою 80 х 20 см.

Малогабаритні тунелі встановлювались вподовж одного рядка, агротканиною врозстіл вкривались два спарені рядки. Укриття робили на початку вегетації. Знімали їх на початку цвітіння у кожному варіанті, для проходження нормального запилення.

Спостереження проводили за температурним режимом під укриттям і в контрольному варіанті та перебігом фенофаз. Облік урожаю проводили по кожному збору.

Аналіз даних таблиці 3 свідчить, що укриття суниці сприяло прискоренню цвітіння і стиглості в залежності від його типів на 8-12 днів у порівнянні з контрольним варіантом.

Квітування у контрольному варіанті почалося 3.05 при досягненні суми середньодобових температур понад +5°С 358°С. У варіанті з укриттям тунелів суцільною плівкою воно почалося 23.04, на 11 днів раніше, при сумі температур 441°С, з перфорованою плівкою – 26.04 при сумі температур 432°С і з укриттям агротканиною 27.04, або на 8 днів раніше, при сумі температур 386°С. Подібною була різниця між варіантами у фазі початку стиглості ягід, настання якої спостерігалось при досягненні суми середньодобових температур понад +5°С від початку вегетації 805…830°С. Раніше на 12 днів,ніж в контрольному варіанті, стиглість наступала у тунелях з суцільною плівкою, на 10 днів з перфорованою і на 8 днів з укриттям агротканиною.

Для проходження нормального запилення, укриття на всіх варіантах знімали коли квітування становило 20-25% від наявних квіток. Тривалість знаходження рослин під укриттям від початку вегетації до квітування складала 35 днів під суцільною плівкою, 38 – під перфорованою і 39 – під агротканиною.У контрольному варіанті квітування почалося через 45 днів (табл. 3).

За період знаходження рослин під укриттям суцільною плівкою температура всередині тунелю підвищувалась в сонячні дні до +30…+36°С, що викликало необхідність (в залежності від температури) періодичного провітрювання шляхом часткового підняття плівки. З укриттям перфорованою плівкою і агротканиною такої необхідності не виникало в зв’язку з меншою температурою на +3…+7°С. Під агротканиною циркуляція повітря відбувалась через пори тканини, під якою був постійний рух повітря, викликаний коливанням легкої тканини від вітру, що зберігало рослини від перегріву.

Таблиця 3

Вплив типів укриття на температурний режим в конструкціях, строки квітування та стиглість ягід

суниці сорту Русанівка, 2009р.

№ п/п

Показники

Варіанти

Без укриття (контроль)

Малогаба-ритний ту-нель з ук-риттям су-цільною поліетиле-новою плівкою

Малогаба-ритний ту-нель з ук-риттям пер-форованою поліетиле-новою плівкою

Безкаркасне укриття врозстіл агротканиною

1

Початок вегетації

19.03

19.03

19.03

19.03

2

Строк укриття

20.03

20.03

20.03

3

Початок квітування

3.05

23.04

26.04

27.04

4

Сума t° > +5°С від початку вегетації до початку квітування

358

441

432

386

5

Початок стиглості

7.06

27.05

29.05

31.05

6

Сума t° > +5°С від початку вегетації до початку стиглості

814

830

817

805

7

Кількість днів від початку вегетації до квітування

45

35

38

39

8

Кількість днів від початку вегетації до початку стиглості

80

68

70

71

9

Середньодобова температура від початку вегетації до початку квітування, °С

7,9

12,6

11,3

9,9

10

Середньодобова температура від початку вегетації до початку стиглості, °С

10,2

12,2

11,7

11,3

Окрім прискорення дозрівання, збільшення кількості зав’язі та маси ягід, мало місце підвищення урожайності у всіх варіантах із застосуванням укриття на 14,4-23,0% у порівнянні з контрольним варіантом (табл. 4).

Таблиця 4

Вплив типів укриття на формування урожаю суниці сорту Русанівка, 2009 р.

Варіанти

Строк укриття

Початок квітування

Початок стиглості ягід

Урожайність, т/га

1. Без укриття (контроль)

-

7.05

3.06

11,8

2. Малогабаритний тунель з укриттям суцільною поліетиленовою плівкою

4.04

28.04

24.05

13,6

3. Малогабаритний тунель з укриттям перфорованою поліетиленовою плівкою

4.04

29.04

26.05

14,5

4. Безкаркасне укриття врозстил агротканиною

4.04

30.04

27.05

14,3

НІР05

1,6

Результати проведених досліджень вказують на те, що для отримання ранньої продукції в умовах регіону найбільш ефективним і простішим у виконанні способом є застосування безкаркасного укриття суниці агротканиною врозстил, що забезпечує підвищення урожайності до 3,0 т/га, прискорює отримання врожаю на 7-8 днів раніше у порівнянні з відкритим ґрунтом.

Частка урожаю під укриттям, до початку стиглості ягід на відкритій ділянці, становила по варіантах: з укриттям суцільною плівкою 56,0%, перфорованою плівкою 53,8% і агротканиною 53,8% від загального урожаю. Цей урожай реалізувався за підвищеними цінами, що зумовлювало отримання прибутку (табл. 5).

За всіма економічними показниками позитивно виділився варіант з безкаркасним укриттям врозстил агротканиною. При виробничих витратах 27,1 тис. грн. на 1 га і собівартості 1 т. ягід 1,89 тис. грн., тут отримано прибуток 111,0 тис. грн. з 1 га, що на 80,42 тис. грн. більше, ніж у контрольному варіанті, на 30,99 тис. грн. – ніж при укритті рослин суцільною плівкою, і на 26,42 тис. грн. більше від укриття перфорованою плівкою, табл. 5

Найвищими були виробничі витрати на 1 га 57,23 тис. грн. і собівартість продукції 4,2 тис. грн. при укритті тунелів суцільною плівкою, що пов’язане з використанням на тунелі 15,6 км дроту, або понад 3-х тон металу на 1 га вартістю до 10 тис. грн., а також додаткових витрат на періодичне відкриття тунелів для їх провітрювання.

Найменшими виробничі витрати і собівартість продукції були у контрольному варіанті, відповідно 11,9 тис. грн. і 1,01 тис. грн., але прибуток тут склав тільки 30,58 тис. грн. з 1 га, що пов’язане з нижчою в 2,8 рази ціною реалізації продукції.

Отже, в умовах регіону для отримання надранньої продукції суниці, найбільш простим і економічно доцільним є безкаркасне укриття насаджень суниці агротканиною врозстил.

Таблиця 5

Вплив типів укриття на економічну ефективність вирощування суниці сорту Русанівка, 2009 р.

Варіанти

Урожай, т/га

Серед-ня ціна реалі-зації

1 т, тис.грн.

Вартість валової продукції з 1 га, тис.грн.

Вироб-ничі витрати на 1 га, тис.грн.

Собівартість реа-лізації 1т ягід, тис.грн.

При-буток з 1 га, тис. грн.

Рівень рента-бель-ності, %

Зага-льний

в т.ч. ранній,

до початку стиглості на контролі

т/га

%

1. Без укриття (контроль)

11,8

-

-

3,6

42,5

11,9

1,01

30,58

256,9

2. Малогабаритний тунель з укриттям суцільною поліетиленовою плівкою

13,6

7,6

56,0

10,09

137,24

57,2

4,2

80,01

139,8

3. Малогабаритний тунель з укриттям перфорованою поліетиленовою плівкою

14,5

7,8

53,8

9,65

139,9

55,3

3,81

84,58

153

4. Безкаркасне укриття врозстіл агротканиною

14,3

7,7

53,8

9,66

138,1

27,1

1,89

111,0

409

НІР05

1,6

0,2

Висновки. При вирощуванні у плівковій неопалюваній теплиці вищий економічний ефект отримано від сортів Русанівка, де прибуток з 1 га становив 516,53 тис. грн. і Ольвія – 347,12тис. грн. за рахунок високої урожайності і дружнього достигання ягід.

Безкаркасне укриття суниці агротканиною забезпечувало підвищення урожаю до 3 т/га, прискорювало отримання його на 8 днів раніше, збільшувало прибуток на 80,42 тис. грн. з 1 га, підвищувало рівень рентабельності на 152,1% у порівнянні з відкритим ґрунтом.