Родить рясно чорна смородина


Останні роки на території Сумської дос­лідної станції садівництва інституту селекції Ук­раїнської академії аграр­них наук проводились дослідження по роз­робці і впровадженню малотрудомістких тех­нологій вирощування ягід чорної смородини за рахунок добору сортів і максимальної механізації виробничих процесів, включаючи збирання ягід.

Здешевлення про­дукції зумовлюється високою врожайністю, що дає змогу при одна­кових затратах на оди­ницю площі знизити вартість ягід, а також інтенсифікації технологій вирощування і збільшен­ня кількості рослин на одиницю площі та вико­ристання передових тех­нологій по вирощуванню насаджень кущових ягід­ників.

У дослідах вивча­лось 40 вітчизняних та інтродукованихсортів чорної смородини за такими показниками: уро­жайність, товарність ягід та придатність до механі­зованого збирання уро­жаю.

Найбільшими за вро­жайністю показали себе сорти раннього строку достигання: Селечинська та Севчанка відповідно — 81ц/гата 69 ц/га.

Сорти середнього строку достигання дали врожай: Софіївська —69,5 ц/га, Ювілейна Копаня — 73,8 ц/га, Радужна — 87,5 ц/га.

Ці сорти мали висо­кий вміст цукрів: Селе­чинська — 9,36%, Севчан­ка — 9,36%, Радужна —9,4%, Софіївська — 11,24%, Ювілейна Копаня —11,45%; аскорбінової кислоти: Севчанка — 210,2 мг %,Ювілейна Копаня — 219,1мг %,Радужна — 219,3 мг %, Селе­чинська — 230,8мг %, Софіївська — 233,6 мг %; розчинних сухих речовин: Селечинська — 13,44%, Радужна — 13,62%, Ювілейна Копаня —15,80%, Севчанка —16,01%, Софіївська —18,42%.

Згідно із розрахун­ками економічної ефек­тивності вирощування кущових ягідників можна зробити висновок, що 60% витрат на виро­щування чорної смо­родини припадає на ручне збирання ягід.

Одним з найбільш ефективних способів зниження затрат на збір урожаю є використання механізованого (ком­байнового) збирання. Для цього необхідно вико­ристовувати комбайни з високим коефіцієнтом корисної дії.

У минулому на Сумщині використовува­лись комбайни віт­чизняного виробництва МПЯ-1 та — молдовського "Йонас", але в зв'язку з низьким коефіцієнтом корисної дії їхньої роботи ця технологія була втра­чена в зоні північно-схід­ного лісостепуУкраїни.

На сьогодні вико­ристовуються комбайни зарубіжного вироб­ництва, що мають низь­ку втрату врожаю та за робочу зміну можуть зібрати ягоди з 1-3 га насаджень, а це – 7-21т ягід, що дає змогу кільком господарствам формувати партію про­дукції для подальшого продажу та переробки.

Дослідження Сумської дослідної станції садівництва інституту селекції Української академії аграрних наук довели, що при "про­фесійному підборі сортів та технології виро­щування ягідництво є однією з прибуткових галузей сільського господарства.